Nolikums

Velokross „Kazdangas ELPA 2020”

Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi:

1.1. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Aizputes novadā, Lejaskurzemē un Latvijā;
1.2. popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas veidu un veselīgu dzīvesveidu veicinošu sporta nodarbi;
1.3. iesaistīt riteņbraukšanas sportā Aizputes novada jauniešus;
1.4. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
1.5. uzlabot sporta, izglītības iestāžu, pašvaldību un citu organizāciju savstarpējo sadarbību riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

2. Sacensību vadība:

Sacensības organizē Biedrība “Danga” un Velokomanda “Vellapēda” sadarbībā ar Aizputes Novada pašvaldību, Kazdangas pagasta pārvaldi, „Priekules veloklubu” un “RK Liepāja”.

3. Laiks un vieta:

Aizputes novads, Kazdanga, Kazdangas parks-Kapleja, 2020. gada 29. augusts. Sacensības sākas plkst. 12:00, reģistrācija uz vietas un numuru izņemšana no plkst. 10:00 – 11:40 grupām S-10, V-10, S-12, V-12, un 10:00 -12:40 grupām S-14, V-14, S-16, V-16, S-18, S, SS, V-18, V-20, V-30, V-40, V-50, sekretariātā.

Grupa~Starta laiki
S-10, V-10, S-12, V-12  12:00
S-14, V-14, S-16, V-16, S-18, S, SS, V-50~13:00
V-18, V-20, V-30, V-40~14:30

Atkarībā no pieteikto dalībnieka skaita sacensību laiki var tikt mainīti.

4. Dalībnieki:

Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš sportists velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu, velosipēdu un sacensībām atbilstošu veselības stāvokli.

Vecuma grupas un dalības maksas:

Dalības maksa apmaksājama sacensību dienā.

Sievietes
  
GrupaVecums Distances garumsDalības maksas
S-102010. dz. g. un jaunākas1 aplisbezmaksas
S-12 meitenes (D)2009. – 2008. g.1 aplisbezmaksas
S-14 meitenes (C)2007. – 2006. g.1 aplisbezmaksas
S-16 jaunietes (B)2005. – 2004. g.2 apļibezmaksas
S-18 juniores (A)2003. – 2002. g.2 apļibezmaksas
S2001. – 1986. g.2 apļi*7 eiro
SS1985. dz. g. un vecākas2 apļi*7 eiro

*Aizputes novada iedzīvotājiem dalība sacensībās bez maksas.

Vīrieši
  
GrupaVecums Dalības maksas
V-102010. dz. g. un jaunāki1 aplisbezmaksas
V-12 zēni (D)2009. – 2008. g.1 aplisbezmaksas
V-14 zēni (C)2007. – 2006. g.2 apļibezmaksas
V-16 jaunieši (B)2005. – 2004. g.3 apļibezmaksas
V-18 juniori (A)2003. – 2002. g.3 apļibezmaksas
V-202001. – 1986. g.3 apļi*7 eiro par posmu
V-301985. – 1976. g.3 apļi*7 eiro par posmu
V-401975. – 1966. g.3 apļi*7 eiro par posmu
V-501965. g. un vecāki2 apļi*7 eiro par posmu

*Aizputes novada iedzīvotājiem dalība sacensībās bez maksas.

5. Reģistrācija:

Reģistrācija sacensībām https://kazdangaselpa.lv
Vai sacensību dienā – no plkst. 10:00 – 11:40 grupām S-10, V-10, S-12, V-12, S-14, V-14, S-16, V-16, S-18, S, SS un no plkst. 10:00 – 13:00 grupām V-18, V-20, V-30, V-40, V-50, sekretariātā.

6. Noteikumi:

6.1. Reģistrējoties sacensībām, sacensību dalībnieks apliecina, ka:

– viņa veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša viņa izvēlētajai distancei;
– apzinās, to ka pasākuma organizētājs nenes atbildību par sacensību dalībnieka iespējamām traumām, vai veselības traucējumiem, sacensību ietvaros;
– ikviens sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības.
– Ja trasē redz kādu, kam vajadzīga medicīniskā palīdzība ir jāpalīdz cietušajam, un informē sacensību organizatorus.
– viņa velosipēds ir tehniskā kārtībā un ir aprīkots ar strādājošām bremzēm;
– ir brīdināts par to, ka sacensībās var tikt veikta alkohola, dopinga kontrole un velosipēda tehniskās atbilstības pārbaude;
– izsniegtais sacensību dalībnieka numurs nav nododams lietošanā citai personai un bez pārreģistrācijas izmantojams sacensībās;
– neiebilst pret to, ka sacensību laikā tiek fotografēts vai filmēts;
– neiebilst pret to, ka sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāls, tiks, izmantots sacensību publiskajos materiālos.
– piekrīt nodot savus personas datus apstrādei pasākuma organizatoriem, lai nodrošinātu rezultātu apkopošanu;
– ir izlasījis un sapratis, kā arī piekrīt un apņemas ievērot sacensību nolikumu;
– ir informēts, ka iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta;
– dalībnieka sniegtā informācija ir patiesa;

6.2 Alkohola reibumā esošas personas netiek pielaistas dalībai sacensībās.
6.3 Visas distances laikā, gan treniņbraucienos, gan sacensību laikā, sacensību dalībniekam braucot pa trasi, galvā ir jābūt aizsprādzētai veloķiverei. Dalībnieks, kurš neievēro šo noteikumu, netiek pielaists pie sacensībām vai tiek diskvalificēts.
6.4 Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi pilngadīgai personai, kura uzņemas atbildību par nepilngadīgo un iesniedz – paraksta pieteikuma anketu sacensībām.
6.5 Sacensību dalībniekiem ir aizliegts pārvietoties pa trasi, ja trasē norisinās citu vecumu grupu sacensības. Dalībnieks, kurš neievēro šo noteikumu, netiek pielaists pie sacensībām vai tiek diskvalificēts.
6.6 Sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem ir aizliegts sniegt fizisku palīdzību (stumt, vilkt, nest u.tml.) dalībnieku vai viņa velosipēdu, traucēt (bloķēt, turēt, grūst, stumt, baidīt u.tml.) citiem dalībniekiem, ja vien tas nav nepieciešams, lai sniegtu medicīnisko palīdzību. Dalībnieks, kuram tiek sniegta nesankcionēta palīdzība, var tikt diskvalificēts. Dalībnieks, kurš sniedz nesankcionētu palīdzību var tikt diskvalificēts.
6.7 Visiem sacensību dalībniekiem, pārvietojoties pa koplietošanas autoceļiem, obligāti ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
6.8 Visiem sacensību dalībniekiem ir obligātas un ir jāievēro vispārējās uzvedības un ētikas normas.
6.9 Sacensību dalībnieki sacensībās brauc pa iepriekš sagatavotu un marķētu trasi – distanci. Patvaļīgi saīsinot trasi – distanci, sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.
6.10 Šķērsojot finiša līniju pretējā virzienā, dalībnieks saņem + 10 soda minūtes pie rezultāta.
6.11 Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku.
6.12 Dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, vai grib iesniegt protestu par citu dalībnieku noteikumu neievērošanu vai citiem pārkāpumiem distancē, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski sacensību INFO centrā 30 minūšu laikā pēc distances veikšanas, iemaksājot 25 EUR (divdesmit pieci eiro) sacensību organizatoru pārstāvim. Pretenzijai jābūt noformētai kā dokumentam un ar iesniedzēja parakstu. Ja pretenzija tiek apmierināta, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
6.13 Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu priekules.veloklubs@inbox. 48 h laikā pēc to publicēšanas www.kazdangaselpa.lv mājaslapā un tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.
6.14 Sportistam uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.
6.15 Sportistam neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
6.16 Sportistiem uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus cietus priekšmetus (videokameras utt.).
6.17 Sportistiem piedaloties sacensībās aizliegts izmantot austiņas.
6.18 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā, tai skaitā mainīt distances garumu un sacensību norises vietu.
6.19 Organizators un citi cilvēki, kuri ir, iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem vai netiešiem fiziskiem, materiāliem vai morāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī sacensību laikā.
6.20 Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

7. Vērtēšana:

Uzvar dalībnieks, kurš savā vecuma grupā uzrādījis labāko distances veikšanas laiku. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.

8. Protesti:

Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 25 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, iemaksājot 25 EUR. Ja pretenzija tiek apmierināta, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

9. Apbalvošana:

1.–3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar medaļām.

10. Sacensību distances:

Trase ierīkota Kazdangas parka teritorijā. Sacensības notiek apļos šķēršļotā apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem, apļa garums aptuveni 7,5 km. Distance veidota pa meža ceļiem, meža takām un pļavām.

11. Serviss:

11.1. pirmā medicīniskā palīdzība atradīsies trases starta un finiša punktā.
11.2. velomazgāšana pēc finiša.

12. Personas datu aizsardzība:

– Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
– Publiski redzamajos rezultātos ir redzams: dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt, uzrādīts publiski redzamajos, sarakstos, viņam par to jāinformē attiecīgā posma organizators. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
– Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
– Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, publicēšanai Latvijas medijos un sociālajos portālos.
– Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atteikties informējot sacensību organizatorus.

Kontaktinformācija:
Jorens Gredzens 29466735, info@kazdangaselpa.lv